TR EN
Ara Gelsin 444 0 515
TR EN

KVKK Politikası

KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

1.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) NEDİR?

Kişilerin, özel hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz de tüm kurumlar gibi bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.

2.TANIMLAR

Kişisel Veri; Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya veya belirlemeye yarayan her türlü bilgiyi,

Veri İşleme; Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sahibi; Kişisel verinin ait olduğu gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu; Gerçek kişilerin kişisel verilerini toplayan, işleyen ve KVKK’na göre bir takım yükümlülüklerle donatılmış gerçek veya tüzel kişiyi (Sedef Gıda), ifade eder.

3.VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK uyarınca “BURSA-İNEGÖL KARAYOLU 35. KM ŞEHİTLER KÖYÜ MEVKİİ ALTI İNEGÖL / BURSA” adresinde mukim şirketimiz SEDEF GIDA MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ. veri sorumlusudur/

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

SEDEF GIDA, tüketicilerden, tedarikçilerden, çalışanlarından veya çalışan adaylarından her türlü sözlü ve yazılı veya elektronik iletişim kanalları ile yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kişisel veri temin edebilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ

SEDEF GIDA bu kişisel verileri, ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, çalışanlarla ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari ilişkilerin yürütülmesi, sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, müşteri memnuniyeti ve tüketici şikayetlerinin giderilmesi, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, hizmet kalitesinin arttırılması, veri sahipleri ile iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, risk analizi, müşteri ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, bülten ve davetiye gönderimi, risk analizi, iç denetim, raporlama, pazar araştırması ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi amaçları kapsamında işleyebilmektedir.

6.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veriler, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Finansal Kurumlar Birliği, Şirketimiz yurt içi – yurt dışı iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalara, SEDEF GIDA tarafından aktarılabilecektir.

7.KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

KVKK uyarınca SEDEF GIDA’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu kapsamda SEDEF GIDA’ya iletilen talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi; SEDEF GIDA MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ./BURSA-İNEGÖL KARAYOLU 35. KM ŞEHİTLER KÖYÜ MEVKİİ ALTI İNEGÖL / BURSA” adresine noter kanalı ile iletebilir veya kimliğiniz ile birlikte şahsen teslim edebilir,

SEDEF GIDA MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ (Veri Sorumlusu) BURSA-İNEGÖL KARAYOLU 35. KM ŞEHİTLER KÖYÜ MEVKİİ ALTI İNEGÖL / BURSA

BAYİMİZ OLUN